Prijem 5 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA „ĆIRILO I METODIJE“ TRNOPOLjE

Lokacija: Prijedor

 


Obrazovanje, kultura i sport
Objavljen 10.10.2018. Ističe 18.10.2018.


1.Profesor razredne nastave - voditelj jutarnjeg čuvanja učenika, 1 izvršilac na 95% radnog vremena, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019 godine i položenim stručnim ispitom,
2.Nastavnik fizike, 6 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja školske 2018/2019 godine sa položenim stručnim ispitom ili radnim iskustvom od, najmanje, 12 mjeseci;
3.Nastavnik ukrajinske vjeronauke, 6 časova redovne nastave, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do kraja školske godine;
4.Nastavnik ukrajinskog jezika, 2 časa fakultativne nastave 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine;
5.Nastavnik muzičke kulture – 2 časa, 1 izvršilac – pripravnik  na određeno vrijeme do kraja školske 2018/2019 godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.gl. RS“ broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 44/17 i 31/18)  i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl. RS“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijimima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Uz potpisanu prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3.Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4.Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
(uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica (zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
7.Uvjerenje o radnom stažu  izdatu od ranijeg poslodavca (radna mjesta pod brojem 1,2,3 i 4)
8.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa položenim stručnim ispitom ili radnim iskustvom od 12 mjeseci u obzir dolaze  i pripravnici, odnosno kandidati  koji imaju radno iskustvo do godinu dana. (Radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2).

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.
Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa biće, naknadno, obaviješteni o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Kandidati koji ne pristupe testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje, 79202 Kozarac, sa naznakom „za konkurs“.


Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Komentari:

Još uvijek nema komentara. Budite prvi da komentarišete ovaj posao!